Danh mục sản phẩm
Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
Nguyễn Thị Hạnh
Kinh doanh 2
Ngô Thị Kim Huệ
Kinh doanh 3
Nguyễn Thanh Hằng
RICOH

1. MỰC

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Mực Thuận Phong Aficio 1060

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

 

N/A

Mực Ricoh MP C7500/C7501

·  Aficio MPC7500 / MPC7501

841288

841289

841290

841291

Mực Ricoh 1230D

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900

·  Aficio 2000Le / 2015 / 2018 / 2020

885094

Mực Ricoh 2320D

·  Aficio 2022 / 2590 / 2591 / 3025 / 3030 / 3090 / 3391

885450

Mực Ricoh 3205D

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045

885251

Mực Ricoh 3210D

·  Aficio 3035 / 3045

888182

Mực Ricoh MP2500

·  Aficio 2580 / MP2500

841356

Mực Ricoh MP4500

·  Aficio 3590 / MP4000 / MP4500 / MP5000

841346


2. TRỐNG

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Trống Ricoh Aficio 550

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502


A294-9510

Trống Ricoh Aficio 1018

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900 / 2000Le

·  Aficio 2015 / 2018 / 2020 / 2022 / 2580 / 2590 / 2591

·  Aficio 3025 / 3030 / 3090 / 3391 / MP2500B039-9510

Trống Ricoh Aficio 1035

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 3035 / 3045 / 3590

·  Aficio MP4000 / MP4500 / MP5000


B082-2203


3. GẠT

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Gạt mực AF1060

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AD04-1083

Gạt mực AF1018

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900

·  Aficio 2000Le / 2015 / 2018 / 2020 / 2580 / MP2500

B039-2289

AD04-2059

Gạt mực AF1027

·  Aficio 2022 / 2590 / 2591 / 3025 / 3030 / 3090 / 3091

AD04-1114

Gạt mực AF2035

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 3035 / 3045 / 3590

·  Aficio MP4000 / MP4500 / MP5000

B082-2353

Gạt BT AF550

·  Aficio 550 / 551 / 650

 

A294-3883

Gạt BT AF1055

·  Aficio 1055

A293-3918

Gạt BT AF1060

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AD04-1076

Gạt BT AF2035

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 3035 / 3045 / 3590

A232-3830

Gạt BT AF MP4000

·  Aficio MP4000 / MP4500 / MP5000

AD04-1135


4. TỪ


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Từ Ricoh Type 1

·  Ricoh SW 770 / 810 / 870

A095-9645

Từ Ricoh Type 14

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055 / 1060 / 1075

A294-9640

Từ Ricoh Type 15

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

A292-9640

Từ Ricoh Type 21

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

A295-9640

Từ Ricoh Type 26

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 3035 / 3045

 

B079-9640

Từ Ricoh Type 28

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1515 / 1515MF / 1600 / 1900

·  Aficio 2000Le / 2015 / 2018 / 2020 / 2022 / 2580 / 2590

·  Aficio 2591 / 3025 / 3030 / 3090 / 3391 / MP2500

B121-9640

Từ Ricoh Black

·  Aficio 3590 / MP4000 / MP4500 / MP5000

A296-9640

Từ Izumi (Japan)

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502


N/A


5. LÔ SẤY

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Lô sấy AF550

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

AE01-1044

Lô sấy AF1018

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900

·  Aficio 2000Le / 2015 / 2018 / 2020 / 2580 / MP2500

AE01-1065

AE01-1080

Lô sấy AF2035

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 3035 / 3045 / 3590

AE01-1071

Lô sấy AF1060

·  Aficio 1060 / 1075

AE01-1069

Lô sấy AF2060

·  Aficio 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AE01-1117

Lô sấy AF1027

·  Aficio 2022 / 2590 / 2591 / 3025 / 3030 / 3090 / 3391

AE01-1058

 

 

6. LÔ ÉP

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Lô ép AF550

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

AE02-2078

Lô ép AF1018

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900

·  Aficio 2000Le / 2015 / 2018 / 2020

AE02-0100

AE02-0137

AE02-0150

Lô ép AF2035

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 3035 / 3045 / 3590

AE02-0108

AE02-0123

AE02-0125

Lô ép AF1060

·  Aficio 1060 / 1075

AE02-0112

Lô ép AF2060

·  Aficio 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AE02-0162

Lô ép AF1027

·  Aficio 2022 / 2590 / 2591 / 3025 / 3030 / 3090 / 3391

AE02-0138

Lô ép AF MP2500

·  Aficio 2580 / MP2500

D010-4071

Lô ép AF MP4000

·  Aficio MP4000 / MP4500 / MP5000

AE01-0099

 

7. LẪY TÁCH GIẤY

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Cò sấy AF550

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

AE04-4019

Cò sấy AF1018

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900

·  Aficio 2000Le / 2015 / 2018 / 2020 / 2580 / MP2500

AE04-4062

Cò sấy AF1027

·  Aficio 2022 / 2590 / 2591 / 3025 / 3030 / 3090 / 3391

AE04-4025

Cò sấy AF1035

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 3035 / 3045 / 3590

AE04-4030

AE04-4056

Cò sấy AF1060

·  Aficio 1060 / 1075

AE04-4043

Cò sấy AF2060

·  Aficio 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AE04-4060

Cò sấy AF MP4000

·  Aficio MP4000 / MP4500 / MP5000

AE04-4099

Cò trống AF1018

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900

·  Aficio 2000Le / 2015 / 2018 / 2020 / 2022

B039-2335

Cò trống AF1060

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AD02-5024

 

8. CAO SU CUỐN GIẤY

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

CSCG AF550 (1 bộ gồm 2 quả vừa và to)

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AF03-1082

AF03-1065

AF03-2080

AF03-2050

CSCG AF2060 (1 bộ gồm 3 quả nhỏ, vừa và to)

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AF03-0081

AF03-0051

AF03-1082

AF03-1065

AF03-2080

AF03-2050

CSCG AF2060 DADF

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

B477-2225

CSCG AF1018

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900

·  Aficio 2000Le / 2015 / 2018 / 2020 / 2580 / MP2500

B039-2740

CSCG AF1027

·  Aficio 2022 / 2590 / 2591 / 3025 / 3030 / 3090 / 3391

A267-2751

CSCG AF1035

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 3035 / 3045 / 3590

·  Aficio MP4000 / MP4500 / MP5000

AF03-2035


9. SENSOR

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Sensor nhiệt AF550

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055 / 1060 / 1075

A096-4221

Sensor nhiệt AF1018

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900 / 2000Le

·  Aficio 2015 / 2018 / 2020 / 2022 / 2580 / 2590 / 2591

·  Aficio 3025 / 3030 / 3090 / 3391 / MP2500

AW10-0073

Sensor nhiệt AF1035

·  Aficio 1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 3035 / 3045 / 3590

·  Aficio MP4000 / MP4500 / MP5000

AW10-0052

AW10-0053

Sensor nhiệt AF2060

·  Aficio 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AW10-0131

AW10-0132

Sensor báo mực AF1060

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

B247-5311

Sensor không khí AF1060

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AW10-0084

 

10. LÔ DẦU/CUỘN LAU

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Lô dầu AF550

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

AE04-0016

Cuộn lau AF1060

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

 

AE04-5046

 

11. CHỔI LÔNG

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Chổi lông AF1060

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

AD04-2039

 

12. BĂNG TẢI

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Băng tải AF1060

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

A229-3899

 

 

13. LƯỚI CAO ÁP

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Lưới cao áp AF1060

·  Aficio 550 / 551 / 650 / 1055

·  Aficio 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075

·  Aficio MP5500 / MP6000 / MP6500 / MP7500 / MP7502

A096-2060

 

14. CỤM TRỐNG

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Cụm trống Ricoh 1018

·  Aficio 1015 / 1018 / 1500 / 1600 / 1900

·  Aficio 2000Le / 2015 / 2018 / 2020 / 2580 / MP2500

B039-2214

Cụm trống Ricoh 1027

·  Aficio 2022 / 2590 / 2591 / 3025 / 3030 / 3090 / 3391

411018Trên đây là những vật tư, linh kiện phổ biến của các dòng máy Ricoh trên thị trường hiện nay. Mọi thông tin chi tiết về giá thành cũng như những vật tư, linh kiện khác của Ricoh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

 

Trân trọng,

Công ty Thanh Liêm

Lên đầu trang