Danh mục sản phẩm
Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
Nguyễn Thị Hạnh
Kinh doanh 2
Nguyễn Thanh Hằng
HP - CANON


1. HỘP MỰC


Tên hộp mực

Dòng máy dùng chung

Hộp mực TPT 12A

·  HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319

·  Canon LBP 2900 / 3000

Hộp mực TPT 49A

·  HP LaserJet 1160 / 1320

·  Canon LBP 3300

Hộp mực TPT 53A

·  HP LaserJet 2014 / 2015 / M2727MFP

·  Canon LBP 3310 / 3370

Hộp mực TPT 35A

·  HP LaserJet P1005 / P1006

·  Canon LBP 3050

Hộp mực TPT 78A

·  HP LaserJet P1566 / P1606

·  Canon D520

·  Canon LBP 6200D

·  Canon MF 4412 / 4450 / 4550D

Hộp mực TPT 85A

·  HP LaserJet M1132 / M1212 / P1102

·  Canon LBP 6000

·  Canon MF 3010AE

Hộp mực TPT 05A

·  HP LaserJet 2035 / 2055

·  Canon LBP 6300DN / 6650DN

·  Canon MF 5980DN

Hộp mực TPT 16A

·  HP LaserJet 5200

·  Canon LBP 3500

Hộp mực TPT 13A

·  HP LaserJet 1300

Hộp mực TPT 15A

·  HP LaserJet 1000 / 1200

·  Canon LBP 1210

Hộp mực TPT 36A

·  HP LaserJet M1522MFP / P1120MFP / P1505

·  Canon LBP 3250

Hộp mực TPT 92A

·  HP LaserJet 1100

·  Canon LBP 810 / 1120

Hộp mực TPT 29X

·  HP LaserJet 5000 / 5100

Hộp mực TPT 55A

·  HP LaserJet P3015

·  Canon LBP 6750

Hộp mực TPT 24A

·  HP LaserJet 1150

Hộp mực TPT 64A

·  HP LaserJet 4014 / 4015

 

2. MỰC


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Cartridge dùng chung

Mực in Thuận Phong TP03 (140g/170g/110g)

·  HP LaserJet 1000 / 1010 / 1020 / 1100 / 1150

·  HP LaserJet 1160 / 1200 / 1300 / 1319 / 1320

·  HP LaserJet 2014 / 2015 / 4014 / 4015 / 5000

·  HP LaserJet 5100 / 5200 / M2727MFP / P3015

·  Canon L120 / 140 / 160

·  Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360

·  Canon LBP 810 / 1120 / 1210 / 2900 / 3000

·  Canon LBP 3200 / 3300 / 3310 / 3370 / 3500

·  Canon LBP 6300DN / 6650DN / 6750

·  Canon MF 3110 / 5980DN

·  Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

·  12A / 13A / 15A / 16A / 24A / 29X

·  49A / 53A / 55A / 64A / 92A

Mực in Thuận Phong TP05 (80g)

·  HP LaserJet M1132 / M1212 / M1522 MFP / P1005 / P1006

·  HP LaserJet P1102 / P1120 MFP / P1505 / P1566 / P1606

·  Canon D520

·  Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D

·  Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D

·  HP 35A / 36A / 78A / 85A

Mực in Thuận Phong TP09

·  HP LaserJet 2035 / 2055

·  05A

 

3. TRỐNG


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Cartridge dùng chung

Trống máy in HP 1010

·  HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319

·  Canon L120 / 140 / 160

·  Canon LBP 2900 / 3000

·  Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

·  12A

Trống máy in HP P1005

·  HP LaserJet M1132 / M1212 / M1522 MFP / P1005 / P1006

·  HP LaserJet P1102 / P1120 MFP / P1505 / P1566 / P1606

·  Canon D520

·  Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D

·  Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D

·  HP 35A / 36A / 78A / 85A

Trống máy in HP 2035

·  HP LaserJet 2035 / 2055

·  Canon LBP 6300DN / 6650DN

·  Canon MF 5980DN

·  05A

Trống máy in HP 1100

·  HP LaserJet 1100

·  Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360

·  Canon LBP 810 / 1120

·  92A

Trống máy in HP 1320

·  HP LaserJet 1160 / 1320 / 2014 / 2015 / M2727 MFP

·  Canon LBP 3300 / 3310 / 3370

·  49A / 53A

Trống máy in HP 1200

·  HP LaserJet 1000 / 1150 / 1200 / 1300

·  Canon LBP 1210 / 3200

·  Canon MF 3110

·  13A / 15A / 24A

Trống máy in HP 5000

·  HP LaserJet 5000 / 5100

·  29X

Trống máy in HP 5200

·  HP LaserJet 5200

·  Canon LBP 3500

·  16A

Trống máy in HP 4015

·  HP LaserJet 4014 / 4015

·  64A

Trống máy in HP P3015

·  HP LaserJet P3015

·  Canon LBP 6750

·  55A

 

4. GẠT


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Cartridge dùng chung

Gạt mực máy in HP 1010

·  HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319

·  Canon L120 / 140 / 160

·  Canon LBP 2900 / 3000

·  Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

·  12A

Gạt mực máy in HP 1100

·  HP LaserJet 1000 / 1100 / 1150 / 1160 / 1200

·  HP LaserJet 1300 / 1320 / 2014 / 2015 / M2727MFP

·  Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360

·  Canon LBP 810 / 1120 / 1210 / 3200 / 3300 / 3310 / 3370

·  Canon MF 3110

·  13A / 15A / 24A / 49A / 53A / 92A

Gạt mực máy in HP 2035

·  HP LaserJet 2035 / 2055

·  Canon LBP 6300DN / 6650DN

·  Canon MF 5980DN

·  05A

Gạt mực máy in HP P1005

·  HP LaserJet M1132 / M1212 / M1522 MFP / P1005 / P1006

·  HP LaserJet P1102 / P1120 MFP / P1505 / P1566 / P1606

·  Canon D520

·  Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D

·  Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D

·  35A / 36A / 78A / 85A

Gạt mực máy in HP 5000

·  HP LaserJet 5000 / 5100 / 5200

·  16A / 29X

Gạt mực máy in HP 4015

·  HP LaserJet 4014 / 4015

·  64A

Gạt mực máy in HP P3015

·  HP LaserJet P3015

·  Canon LBP 6750

·  55A

Gạt từ máy in HP 1010

·  HP LaserJet 1010 / 1020 / 1160 / 1319 / 1320

·  HP LaserJet 2014 / 2015 / 2035 / 2055 / M2727MFP

·  Canon L120 / 140 / 160

·  Canon LBP 2900 / 3000 / 3300 / 3310 / 3370

·  Canon LBP 6300DN / 6650DN

·  Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

·  Canon MF 5980DN

·  05A / 12A / 49A / 53A

Gạt từ máy in HP 1100

·  HP LaserJet 1100

·  Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360

·  Canon LBP 810 / 1120

·  92A

Gạt từ máy in HP 1200

·  HP LaserJet 1000 / 1150 / 1200 / 1300

·  Canon LBP 1210 / 3200

·  Canon MF 3110

·  13A / 15A / 24A

Gạt từ máy in HP P1005

·  HP LaserJet M1132 / M1212 / M1522 MFP / P1005 / P1006

·  HP LaserJet P1102 / P1120 MFP / P1505 / P1566 / P1606

·  Canon D520

·  Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D

·  Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D

·  35A / 36A / 78A / 85A

Gạt từ máy in HP 5000

·  HP LaserJet 5000 / 5100

·  29X

Gạt từ máy in HP 5200

·  HP LaserJet 5200

·  Canon LBP 3500

·  16A

Gạt từ máy in HP 4015

·  HP LaserJet 4014 / 4015

·  64A

Gạt từ máy in HP P3015

·  HP LaserJet P3015

·  Canon LBP 6750

·  55A

 

5. TRỤC SẠC


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Cartridge dùng chung

Trục sạc máy in HP 1100

·  HP LaserJet 1000 / 1010 / 1020 / 1100 / 1150

·  HP LaserJet 1160 / 1200 / 1300 / 1319 / 1320

·  HP LaserJet 2014 / 2015 / 2035 / 2055 / M2727MFP

·  Canon L120 / 140 / 160

·  Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360

·  Canon LBP 810 / 1120 / 1210 / 2900

·  Canon LBP 3000 / 3200 / 3300 / 3310 / 3370

·  Canon LBP 6300DN / 6650DN

·  Canon MF 3110 / 5980DN

·  Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

·  05A / 12A / 13A / 15A / 24A / 49A / 53A / 92A

Trục sạc máy in HP P1005

·  HP LaserJet M1132 / M1212 / M1522 MFP / P1005 / P1006

·  HP LaserJet P1102 / P1120 MFP / P1505 / P1566 / P1606

·  Canon D520

·  Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D

·  Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D

·  35A / 36A / 78A / 85A

Trục sạc máy in HP 5000

·  HP LaserJet 5000 / 5100 / 5200

·  16A / 29X

Trục sạc máy in HP 4015

·  HP LaserJet 4014 / 4015 / P3015

·  Canon LBP 6750

·  55A / 64A

 

6. TRỤC TỪ


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Cartridge dùng chung

Trục từ máy in HP 1100

·  HP LaserJet 1000 / 1100 / 1150 / 1200 / 1300

·  Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360

·  Canon LBP 810 / 1120

·  13A / 15A / 24A / 92A

Trục từ máy in HP 1010

·  HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319

·  Canon L120 / 140 / 160

·  Canon LBP 2900 / 3000

·  Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

·  12A

Trục từ máy in HP 1320

·  HP LaserJet 1160 / 1320 / 2014 / 2015 / M2727 MFP

·  Canon LBP 3300 / 3310 / 3370

·  49A / 53A

Trục từ máy in HP P1005

·  HP LaserJet M1132 / M1212 / M1522 MFP / P1005 / P1006

·  HP LaserJet P1102 / P1120 MFP / P1505 / P1566 / P1606

·  Canon D520

·  Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D

·  Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D

·  35A / 36A / 78A / 85A

Trục từ máy in HP 2035

·  HP LaserJet 2035 / 2055

·  05A

Trục từ máy in HP 5200

·  HP LaserJet 5200

·  Canon LBP 3500

·  16A

Trục từ máy in HP 5000

·  HP LaserJet 5000 / 5100

·  29X

Trục từ máy in HP 4015

·  HP LaserJet 4014 / 4015 / P3015

·  Canon LBP 6750

·  55A / 64A

 

7. ÁO SẤY


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Cartridge dùng chung

Áo sấy máy in HP 1200

·  HP LaserJet 1000 / 1010 / 1020 / 1150 / 1160 / 1200 / 1300

·  HP LaserJet 1319 / 1320 / 2014 / 2015 / 2035 / 2055 / M1132

·  HP LaserJet M1212 / M1522MFP / M2727MFP / P1005 / P1006

·  HP LaserJet P1102 / P1505 / P1566 / P1606 / P1120MFP

·  Canon D520

·  Canon L120 / 140 / 160

·  Canon LBP 1210 / 3200

·  Canon LBP 2900 / 3000 / 3300 / 3310 / 3370

·  Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D

·  Canon LBP 6300DN / 6650DN

·  Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D

·  Canon MF 3110 / 5980DN

·  Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

·  HP 05A / 12A / 13A / 15A / 24A

·  HP 35A / 36A / 49A / 53A / 78A / 85A

Áo sấy máy in HP 1100

·  HP LaserJet 1100

·  Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360

·  Canon LBP 810 / 1120

·  92A

Áo sấy máy in HP 5000

·  HP LaserJet 5000 / 5100 / 5200

·  Canon LBP 3500

·  16A / 29X

Áo sấy máy in HP 4015

·  HP LaserJet 4014 / 4015 / P3015

·  Canon LBP 6750

·  55A / 64A

 

8. LÔ ÉP


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Cartridge dùng chung

Lô ép máy in HP 1100

·  HP LaserJet 1100

·  Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360

·  Canon LBP 810 / 1120

·  92A

Lô ép máy in HP 1010

·  HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319

·  Canon L120 / 140 / 160

·  Canon LBP 2900 / 3000

·  Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

·  12A

Lô ép máy in HP 1200

·  HP LaserJet 1000 / 1150 / 1200 / 1300

·  Canon LBP 1210 / 3200

·  Canon MF 3110

·  13A / 15A / 24A

Lô ép máy in HP 1320

·  HP LaserJet 1160 / 1320 / 2014 / 2015 / M2727 MFP

·  Canon LBP 3300 / 3310 / 3370

·  49A / 53A

Lô ép máy in HP P1005

·  HP LaserJet M1132 / M1212 / M1522 MFP / P1005 / P1006

·  HP LaserJet P1102 / P1120 MFP / P1505 / P1566 / P1606

·  Canon D520

·  Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D

·  Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D

·  35A / 36A / 78A / 85A

Lô ép máy in HP 2035

·  HP LaserJet 2035 / 2055

·  Canon LBP 6300DN / 6650DN

·  Canon MF 5980DN

·  05A

Lô ép máy in HP 5200

·  HP LaserJet 5200

·  Canon LBP 3500

·  16A

Lô ép máy in HP 5000

·  HP LaserJet 5000 / 5100

·  29X

Lô ép máy in HP 4015

·  HP LaserJet 4014 / 4015

·  64A

Lô ép máy in HP P3015

·  HP LaserJet P3015

·  Canon LBP 6750

·  55A

 

9. BẠC ÉP


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Cartridge dùng chung

Bạc ép máy in HP 1100

·  HP LaserJet 1100

·  Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360

·  Canon LBP 810 / 1120

·  92A

Bạc ép máy in HP 1010

·  HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319

·  Canon L120 / 140 / 160

·  Canon LBP 2900 / 3000

·  Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

·  12A

Bạc ép máy in HP 1200

·  HP LaserJet 1000 / 1150 / 1200 / 1300

·  Canon LBP 1210 / 3200

·  Canon MF 3110

·  13A / 15A / 24A

Bạc ép máy in HP 1320

·  HP LaserJet 1160 / 1320 / 2014 / 2015 / M2727 MFP

·  Canon LBP 3300 / 3310 / 3370

·  49A / 53A

Bạc ép máy in HP P1005

·  HP LaserJet M1132 / M1212 / M1522 MFP / P1005 / P1006

·  HP LaserJet P1102 / P1120 MFP / P1505 / P1566 / P1606

·  Canon D520

·  Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D

·  Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D

·  35A / 36A / 78A / 85A

Bạc ép máy in HP 2035

·  HP LaserJet 2035 / 2055

·  Canon LBP 6300DN / 6650DN

·  Canon MF 5980DN

·  05A

Bạc ép máy in HP 5200

·  HP LaserJet 5200

·  Canon LBP 3500

·  16A

Bạc ép máy in HP 5000

·  HP LaserJet 5000 / 5100

·  29X

Bạc ép máy in HP 4015

·  HP LaserJet 4014 / 4015

·  64A

Bạc ép máy in HP P3015

·  HP LaserJet P3015

·  Canon LBP 6750

·  55A


 Trên đây là những vật tư, linh kiện phổ biến của các dòng máy in HP- CANON trên thị trường hiện nay. Mọi thông tin chi tiết về giá thành cũng như những vật tư, linh kiện khác của máy in HP - CANON, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

 

Trân trọng,

Công ty Thanh Liêm

Lên đầu trang